Fra 50.000 tungtransportpasseringer
i året til grønn mobilitet.

Når dagens industriområde erstattes med miljøvennlige boliger vil også trafikkbildet endre seg i en grønn og barnevennlig retning. 50.000 årlige tungtransportturer blir erstattet av klimavennlig kollektivtransport. Dette kommer også dagens Fossum-beboere til gode.

Grønn mobilitet

Med et effektivt og miljøvennlig kollektivtilbud med hyppige avganger, tilrettelegging for sykkel og bilkollektiv ønsker vi å redusere behovet for private biler. Moderne løsninger med selvkjørende busser, egne sykkeltraseer og smarte logistikkløsninger vil kjennetegne hele området. Sammen med Norges ledende fagmiljøer skal vi gjøre Fossum til et utstillingsvindu for bærekraftig mobilitet, der det skal være gang- og sykkelavstand til alle aktiviteter, kort vei til andre knutepunkt, og et unikt bomiljø som passer mennesker i alle livsfaser.

Kollektivløft i Østre Bærum

Ruters plan M2016 legger opp til et høyfrekvent busstilbud til og fra Fossum hele driftsdøgnet. Utbyggingen sikrer grunnlaget for dette løftet som kommer både nye og eksisterende beboere i området til gode. Kombinasjonen av nye bussruter og utvikling av Lysaker som knutepunkt vil ifølge Norconsult redusere biltrafikk på Eiksmarka og Østre Bærum. Det nye busstilbudet vil også bli et viktig tilbud til beboere på Fossum som i dag kjører bil. Fossum Bruk som et kortreist samfunn med lokale funksjoner og tilbud vil redusere behovet for bil.

Fossum Bruk skal bli en miljølandsby som imponerer
og setter ny standard for miljø og sosial bærekraft.