Bærum trenger boliger.
Boliger for alle.

Fossum Bruk utvikles av ansvarlige utbyggere som bygger både for unge mennesker i etableringsfasen og for godt voksne mennesker som vil bo hjemme så lenge som mulig.

Alle fortjener et godt sted å bo

Områdereguleringen legger til rette for 2000 klimavennlige boliger i ulike størrelser. Det planlegges boliger som passer for ulike behov og livssituasjoner. Minst 20% av boligene skal ha en størrelse på̊ 40 - 60 m2. Dette representerer hele 400 boliger. Vi vil gjøre vårt for at alle inntektsgrupper kan få en fot inn i boligmarkedet. Boligutbyggingen vil ta minst 10 år å gjennomføre, men all teknisk infrastruktur som gang- og sykkelveier og kollektivfelt med rundkjøring langs Fossumveien og Griniveien skal være ferdigstilt før utbyggingen starter.

Arkitektur og utforming

Fossum Bruk skal ha et grønt og frodig preg med gode og varierte arkitektoniske kvaliteter. Gjennomgående for hele prosjektet er ønske om å bruke miljøvennlige og moderne løsninger i alt vi gjør.

Gode løsninger sikrer kvalitet

Vi verner store deler av Smiejordet og tilbyr nydyrking som erstatning for arealer som avsettes til idrettsformål. Kollektivløftet i Ruters M2016-strategi tilfører høyfrekvente bussruter for hele Fossum. Fossum Bruk tilrettelegger for vesentlig utvidelse av Fossum idrettsanlegg noe som hele Bærum vil nyte godt av. Fossum Bruk vil sikre kommunen tomteareal for barnehager, skole og eldreomsorgssenter.

Et trygt og godt område

• Barneskole og barnehager
• Idrettsanlegg
• Bo- og behandlingssenter
• Tur-, gang- og sykkelveier
• Lokalsenter og torg med kafé
• Friområder og lekeplasser
• Bading, kajakk og roing
• Fellesskapsfunksjoner i de gamle «arbeiderboligene»
• Parsellhager

Fossum Bruk skal bli en miljølandsby som imponerer
og setter ny standard for miljø og sosial bærekraft.